Advanced Systems for Automation and Diagnostics.
Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki


Z. Kowalczuk, M. Domżalski (Eds.)
PWNT 2015
ISBN 978-83-63177-00-3
Series: Control and Computer Science No. 12
Seria: Automatyka i Informatyka No. 12
Sector: Information Technology. Control Theory. Fault and System Diagnosis
Dział: Technologie Informatyczne. Teoria Sterowania. Diagnostyka Procesów i Systemów
234 pages, 96 figures, 23 tab., 384 bibliogr. items.
Retail price (cena detaliczna): 50 zł.
Student retail price (cena studencka): 35 zł.
Upload the order form ( .pdf lub .doc).
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

KEYWORDS:
FAULT DIAGNOSIS. FAULT-TOLERANT SYSTEMS and CONTROL. ESTIMATION and IDENTIFICATION METHODS. OPTIMAL DESIGN. FAULT DIAGNOSIS of INDUSTRIAL PROCESSES. SOFT COMPUTING & ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

Technical diagnostics covers topics in control and systems engineering, robotics, aerospace, applied mathematics, signal processing and artificial intelligence. Consequently, the 12th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS’2015) dealt with the subjects related to diagnostics and monitoring, as well as to control and decision making. During the DPS event several international experts, in particular Henrik Niemann (Lyngby), Michał Bartyś (Warsaw), Paolo Castaldi, Nicola Mimmo, and Silvio Simani, (Bologna – Ferrara), Philippe Weber and Didier Theilliol (Nancy), and Youmin Zhang (Montreal), contributed to the plenary talks.
This multi-author book, containg a part of selected papers presented at DPS’2015, is divided into five parts: (I) Fault Tolerant and Diagnostic Systems, (II) Biological and Human Factors, (III) Mathematically-Embedded Diagnostics, (IV) Systems Diagnostics and Security, and (V) Soft Computing.
The monograph can be of interest to industrial engineers as well as to scientists who wish to pursue the reliability and fault detection issues of safety-critical systems. It is also an up-to-date source of bibliographical information. The book can also be recommended to postgraduate students of automatic control, electronics, electrical, mechanical engineering and system sciences; although, in general, the book does not feature the textbook level necessary for introducing an unprepared reader to the methods of diagnostics.

Table of contents: .pdf.
Abstracts: .pdf.

SŁOWA KLUCZOWE:
DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW. STEROWANIE i SYSTEMY TOLERUJĄCE USZKODZENIA. METODY ESTYMACJI i INDENTYFIKACJI. PROJEKTOWANIE OPTYMALNE. DIAGNOSTYKA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH. OBLICZENIA PLASTYCZNE & SZTUCZNA INTELIGENCJA.

Diagnostyka techniczna obejmuje obszary systemów automatyki i robotyki, inżynierii systemów, matematyki stosowanej, lotnictwa, przetwarzania sygnałów i sztucznej inteligencji. 12 Międzynarodowa Konferencja Diagnostyka Procesów i Systemów (DPS'2015) konsekwentnie poświęcona była zagadnieniom związanym z diagnostyką i monitoringiem, a także sterowaniem i podejmowaniem decyzji. Wykłady plenarne podczas DPS wygłosiło pięciu uznannych ekspertów: Henrik Niemann (Lyngby), Michał Bartyś (Warszawa), Paolo Castaldi, Nicola Mimmo i Silvio Simani, (Bolonia - Ferrara), Philippe Weber i Didier Theilliol (Nancy), oraz Youmin Zhang (Montreal).
Niniejsza wieloautorska książka, zawierająca wybór referatów wygłoszonych w trakcie DPS'2015, podzielona jest na pięć części: (I) Systemy Diagnostyczne i Odporne na Uszkodzenia, (II) Czynniki Biologiczne i Ludzkie, (III) Diagnostyka Matematycznie Osadzona, (IV) Diagnostyka i Bezpieczeństwo Systemów, oraz (V) Obliczenia Plastyczne.
Książka niniejsza przeznaczona jest dla inżynierów i technologów oraz naukowców, którzy pragną pogłębiać zagadnienia niezawodności i detekcji błędów w systemach i procesach przemysłowych, z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa. Książka stanowi też aktualne źródło informacji bibliograficznej. Można ją polecić studentom automatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i informatyki, jakkolwiek, w ogólności, książka ta nie zapewnia się tu poziomu podręcznikowego koniecznego dla czytelnika nieprzygotowanego.

Spis treści: .pdf.
Streszczenia: .pdf.