Professor Z. Kowalczuk
tel.: +58 664 6734, +58 347 2018, +58 347 2289
fax: +58 347 2018, +58 345 7946
e-mail: tkp@konsulting.gda.pl, kova@pg.edu.pl

Informacje dla Autorów i Recenzentów PWNT :::: PSTP Information for Authors and ReviewersInformacja ogólna :::::: General information

Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, planując wydanie każdej książki, ma na uwadze nie tylko poziom jej zawartości merytorycznej, ale także odpowiednią promocję dzieła. Dlatego licząc na owocną współpracę w tym względzie, uprzejmie prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionego kwestionariusza: ( .txt).

Poniżej podajemy proponowane formaty wydawnictw książkowych oraz recenzji.
The Pomeranian Science and Technology Publishers, intending to issue any book, takes into account not only its merit and technical value, but also a suitable promotion of the work. Therefore, reckoning on fruitful co-operation in this respect, we kindly advice prospective authors to fill in and send us our publishing questionnaire: ( .txt).

Below please find our editorial templates for book publications and reviews.


Szczegółowe informacje dla Autorów :::::: Detailed information for Authors

Ogólne wskazówki dla Autorów dane są w pliku tekstowym:
( .txt).
Wymagane formaty rozdziałów niewiele się różnią. Nieco inaczej wygląda jedynie:
(a) layout and information i zawartość informacyjna strony tytułowej rozdziału,
(b) nagłówki* pozostałych stron parzystych i nieparzystych, oraz
(c) literatura.
__________________________________
* W wydawnictwach edytorskich (zbiorowych lub konferencyjnych): na stronach parzystych podajemy nazwiska autorów, zaś na nieparzystych - tytuł rozdziału. W wydawnictwach książkowych (książka): na stronach parzystych podajemy nr i tytuł aktualnego rozdziału, zaś na nieparzystych (3,5,7...) - nr i tytuł aktualnego podrozdziału.
General hints for Authors are presented in the following text file:
( .txt).
The required editorial templates for the chapters are similar. Slightly different are solely:
(a) the layout and the informational content of the title page of the chapters,
(b) the headings* of the remaining even and odd pages, and
(c) literature.

__________________________________
* In collective (collection or proceedings) publications: there are author's names on even pages, whereas the chapter title is put on odd pages. In book publications (book): the number and the title of the current chapter are set on even pages, and those of the current section on odd pages (3,5,7...).


Wydanie edytorskie :::::: Collective publications

Wersja edytorska dotyczy książki, w której poszczególne rozdziały piszą różni autorzy, nagłówki na stronach parzystych zawierają nazwiska autorów, a na stronach nieparzystych - tytuł rozdziału, zaś literatura mieści się na końcu każdego rozdziału.


Edytorom i Autorom takich wydawnictw zbiorowych polecamy formatki oraz szablony, które zawarte są w poniższych plikach:

(I) Wzór I uwzględnia odwoływanie się do numerów literatury {np. [2]}:

( .pdf lub .doc lub .dot albo .zip {wer. utf-8/cp1250}).

(II) Wzór II uwzględnia system harvardzki, polegający na korzystaniu z nazwisk autorów {np. (Goździelewski, 2004)}:

( . pdf lub .doc lub .dot albo .zip {wer. utf-8/cp1250}).
Collective version concerns books, in which particular chapters have different authors, the heading of even pages shows the authors' names, whereas the chapter title is at the top of odd pages, and the literature is listed at the end of each chapter.


Editors and Authors of such collective publications are adviced to apply the templates contained in the following files:

(I) Template I considers the numerical referencing to literature {e.g. [2]}:

( .pdf lub .doc lub .dot albo .zip {ver. utf-8/cp1250}).

(II) Template II, based on the harvard system, consists in using the names of respective authors {e.g. (Goździelewski, 2004)}:

( . pdf lub .doc lub .dot albo .zip {ver. utf-8/cp1250}).


Wydanie konferencyjne :::::: Conference proceedings

Wersja konferencyjna stanowi odmianę wydania edytorskiego, w której stosuje się lokalną (tj. drębną dla każdego rozdziału) numerację elementów wewnętrznej struktury tekstu (punktów i podpunktów, rysunków, tabel, wzorów, twierdzeń i procedur). Oznacza to, że numer rozdziału występuje jedynie w nagłówkach stron nieparzystych.

Edytorom i Autorom takich (prostych w edycji) wydawnictw zbiorowych polecamy formatki i szablony, uwzględniające sposób numeryczny {np. [2]} odwoływania się do pozycji literatury, które zawarte są w poniższych plikach:

( . pdf lub .doc lub .dot albo .zip {ver. utf-8/cp1250}).
Conference book is edited in a form similar to the collective publication, in which each chapter uses its own/local ordering of its internal structure (sections, subsections, figures, tables, formulae, theorems and procedures). This means that the chapter number appears only in the heading of odd pages.


Editors and Authors of such (simple for edition) collective publications are suggested the templates, utilizing the numerical referencing {e.g. [2]} to the literature, contained in the following files:

( .pdf lub .doc lub .dot albo .zip {ver. utf-8/cp1250}).


Wydanie książkowe :::::: Regular books

Wydanie książkowe jest odpowiednie w przypadku wspólnego autorstwa całej treści książki. Wówczas nagłówki na stronach parzystych zajmuje tytuł rozdziału, a na stronach nieparzystych - tytuł podrozdziału, zaś wspólna literatura mieści się na końcu książki.


Autorom książek zalecamy korzystanie z opracowanych formatek zawartych w następujących plikach:

(I) Wzór I uwzględnia odwoływanie się do numerów literatury {np. [2]}:
( . pdf lub .doc lub .dot albo .zip {wer. utf-8/cp1250}).

(II) Wzór II uwzględnia system harvardzki, polegający na korzystaniu z nazwisk autorów {np. (Goździelewski, 2004)}:
( . pdf lub .doc lub .dot albo .zip {wer. utf-8/cp1250}).
Regular books are suitable for a common authorship of the whole content of the book, the headings of even pages display the running chapter title, whereas on odd pages the title of a running section is presented, and common literature is given at the end of the book.


Authors of books are suggested using the prepared templates contained in the following files:

(I) Template I is suitable for the numerical referencing to literature {e.g. [2]}:
( .pdf lub .doc lub .dot albo .zip {ver. utf-8/cp1250}).

(II) Template II is based on the harvard style, using the names of respective authors {e.g. (Goździelewski, 2004)}:
( . pdf lub .doc lub .dot albo .zip {ver. utf-8/cp1250}).


Uwagi o edytorach tekstu :::::: Remarks on text editors

Oczywiście w każdym przypadku, przy redagowaniu materiału książki na podstawie wzorców i szablonów, potrzebne są odpowiednie umiejętności oraz odpowiednio przygotowane środowisko programistyczne edytora tekstu lub LaTeXa ( .txt), na przykład, jak również pieczołowite sprawdzenie zgodności wydruku z podanymi wzorcami w postaci PDF. Certainly, in any case, while editing the book matter based on the supplied templates, there are some elementary skills necessary, and a programming environment of a text editor or LaTeX ( .txt), for instance, suitable prepared. A precise checking for the consistency of the printout with the pdf templates is also necessary.


Prawa autorskie :::::: Author copyrights

Prawa autorskie przekazywane są PWNT według następującego formatu umowy: ( .pdf, .doc). Author copyrights are transmitted to PWNT (PSTP) according to the following agreement: ( .pdf, .doc).


Informacje dla Recenzentów :::::: Information for Reviewers

Wskazówki dla Recenzentów zawarte są w pliku tekstowym: ( .txt).

Formatka recenzji podana jest w pliku tekstowym: ( .txt).
Hints for Reviewers are included in the following text file: ( .txt).

Review form is given in the following text file: ( .txt).