Zarządzanie technologiami informacyjnymi - Przykłady zastosowań IT

C. Orłowski (Red.)
PWNT 2007
ISBN 978-83-918663-4-4
Seria Automatyka i Informatyka No. 3
Dział Technologie Informacyjne
117 stron, 42 rys., 7 tab., 74 poz. bibliogr.
Cena detaliczna książki: 30 zł.
Cena studencka książki: 20 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, STRATEGIE INFORMALIZACJI, WDROŻENIA, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT, MODELOWANIE, ARCHITEKTURA IT, OCENY, SYSTEMY EKSPERTOWE, BAZY DANYCH, PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE, UML (Unified Modeling Language), RUP (Rational Unified Process).


Przy wytwarzaniu współczesnych systemów informatycznych konieczność umiejętnego zarządzania technologiami informatycznymi IT (ang. Information Technology Management) staje się coraz bardziej oczywista. Wiąże się to ze złożonością stosowanej infrastruktury informatycznej oraz procesów zarządzania ITSM (ang. IT Service Management). Rozwój nowoczesnych technologii internetowych, a w szczególności webowych, także wpłynął na zwiększenie tej złożoności - z uwagi m.in. na potrzebę zapewnienia zwielokrotnionego dostępu użytkowników oraz problemy z akceptowalnością i wiarygodnością opartych na nich systemach.
W celu wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie technologiami informatycznymi w Zespole Zarządzania Technologiami Informatycznymi (WZiE PG) podjęto odpowiednie prace, zaś wyniki osiągniętych etapów ich realizacji publikowane są w kolejnych monografiach. I tak, w 2006 roku ukazała się pierwsza publikacja prezentująca stan zarządzania technologiami. Niniejsze opracowanie ma na celu zebranie wiedzy o przebadanych technologiach IT oraz stanowi podstawę do zastosowania metod formalnych w przygotowaniu stosownych ocen.
Książka składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono koncepcję współpracy firm naukowo-badawczych z firmami sektora informatycznego w celu rozwiązania zadań badania i oceny IT i wykorzystania wyników tych badań dla potrzeb przedsiębiorstw. W części drugiej podaje się ocenę technologii stosowanych w badaniu stanu organizacji wdrażających systemy informatyczne. Trzecia część zawiera próbę wstępnej oceny technologii informatycznych wykorzystywanych do wytwarzania systemów informatycznych.
Mamy nadzieję, że niniejsza książka pobudzi środowisko informatyków do dyskusji nad potrzebą oceny technologii informatycznych według właściwych miar. Zachęcamy specjalistów dobierających lub stosujących technologie IT do podzielenia się swoimi doświadczeniami lub przynajmniej do oceny przydatności podejścia proponowanego. Dlatego zapraszamy do lektury tej pracy, a także do dyskusji nad przydatnością planowania, doboru oraz oceny technologii informatycznych, jak również potrzeby tworzenia systemu ocen.