Zarządzanie technologiami informacyjnymi - Stan i perspektywy rozwoju

C. Orłowski (Red.)
PWNT 2006
ISBN 978-83-918663-1-3
Seria Automatyka i Informatyka No. 1
Dział Technologie Informacyjne
114 stron, 24 rys., 4 tab., 121 poz. bibliogr.
Cena detaliczna książki: 30 zł.
Cena studencka książki: 20 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
BAZY DANYCH, PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE, ZARZĄDZANIE, TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE, WDROŻENIA, INFORMATYZACJA, ONTOLOGIE, SYSTEMY INTELIGENTNE, SYSTEMY AGENTOWE.


Prezentowana monografia wskazuje na istotność zarządzania technologiami informatycznymi zarówno dla organizacji wytwarzających systemy informatyczne, jak i dla przedsiębiorstw. Układ książki jest efektem analizy istniejących opracowań dotyczących technologii informatycznych i stanowi próbę nowego podejścia do zarządzania technologiami informatycznymi, wykorzystując najnowsze wyniki z badań nad systemami inteligentnymi, ontologiami i systemami agentowymi. Przyjęto zatem, że zarządzanie technologiami informatycznymi (TI) powinno obejmować: (1) zastosowanie TI w modelowaniu procesów biznesowych (2) wykorzystanie TI w projektowaniu i implementacji systemów baz danych (3) użycie TI w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi (4) wykorzystanie metod eksperckich oceny efektywności wdrożeń IT (5) zastosowanie TI w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych (6) wykorzystanie TI w projektowaniu i implementacji ontologii (7) użycie TI w projektowaniu i implementacji systemów agentowych. Książka prezentuje stan metod i narzędzi oraz w mniejszym stopniu technologii informatycznych stosowanych w modelowaniu i wytwarzaniu systemów informatycznych i zarządzaniu przedsięwzięciem informatycznym. Uwzględnia także metody i narzędzia, które mogą być stosowane do oceny technologii informatycznych. W rozdziale pierwszym przedstawiono problematykę strategii informatyzacji przedsiębiorstw, w kontekście procesowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem. Rozdziały drugi i trzeci obejmują tematykę baz danych. Począwszy od zwięzłego zaprezentowania podstawowych koncepcji modeli danych, jakimi są model relacyjny i obiektowy, dokonano przeglądu architektury systemów baz danych oraz prezentacji różnych sposobów klasyfikacji baz danych. Rozdział trzeci kończy przegląd istniejących na rynku rozwiązań. W rozdziale czwartym zanalizowano problematykę przedsięwzięć informatycznych, prezentując technologie informatyczne wykorzystujące standardy procesów wytwarzania, takich jak klasyczne modele budowy oprogramowania albo integracyjne i przyrostowe procesy wytwarzania typu RUP (ang. Rational Unifield Process). Rozdział piąty przedstawia problemy związane z ekspercką oceną technologii informatycznych. Na tle zagadnień związanych z ekonomią skali i paradoksem produktywności, przedstawiono miary efektywności technologii informatycznych oraz możliwość ich zastosowania w ocenach wykorzystujących systemy inteligentne. W rozdziale szóstym zaprezentowano technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych oraz krótką charakterystykę środowisk sztucznej inteligencji. Następnie, na tym tle przedstawiono rolę i miejsce systemów ekspertowych na rynku systemów informatycznych i w zarządzaniu. Zawartość rozdziału siódmego odzwierciedla potrzebę nowego spojrzenia na problematykę oceny technologii informatycznych bazujących na ontologiach. Traktując wiedzę jako przetwarzany surowiec przedstawiono przykłady dotyczące możliwości stosowania ontologii w różnych dziedzinach wiedzy. W rozdziale ósmym scharakteryzowano narzędzia stosowane do projektowania i wytwarzania systemów agentowych. Szczegółowo zostały omówione mechanizmy tworzenia agentów, zarządzania nimi, a także środowiska ich pracy.