Charakterystyka energetyczna budynków

Z. Kowalczuk (Red.)
PWNT 2010
ISBN 978-83-926806-1-1 (oprawa twarda)
Seria Publikacje Politechniczne No. 1
Dział Budownictwo. Energetyka. Certyfikacja
276 stron, 61 rys., 26 tab., 192 poz. bibliogr.
plus CD-ROM (ArCADia-TERMO)
Cena detaliczna książki: 60 zł.
Cena studencka książki: 40 zł.

Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
SŁOWA KLUCZOWE: PRAWO BUDOWLANE, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, STANU OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKU, SYSTEMY OGRZEWANIA, SYSTEMY ZAOPATRZENIA W CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ, SYSTEMY CHŁODZENIA, SYSTEMY WENTYLACJI, INSTALACJE OŚWIETLENIOWE W BUDYNKACH, METODYKA OBLICZEŃ, SPORZĄDZANIE ŚWIADECTW, DOMY PASYWNE, TERMOWIZJA, TERMOGRAFIA, METODY TERMOWIZYJNE, WYMIANA CIEPŁA, WSKAŹNIKI ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII, ENERGIA NIEODNAWIALNA, ENERGIA PIERWOTNA, MOSTKI CIEPLNE, REGULACJE PRAWNE I NORMY, PROGRAMY KOMPUTEROWE.

Aby skorzystać z istniejących możliwości zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię, Unia Europejska wydała Dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Celem jest wspieranie idei oszczędności energii oraz korzystania z energii pochodzącej z zasobów naturalnych (woda, słońce i wiatr), odnawialnych (biomasa, wody geotermalne), wykorzystanie energii zakumulowanej w ziemi, gazu ziemnego, a także nośników, które w trakcie przetwarzania nie wydzielają dwutlenku węgla (wodór lub uran). Pożądanym skutkiem działalności audytorskiej powinien być innowacyjny impuls inwestycyjny obniżający zużycie energii w sferze budownictwa, oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię, która wykorzystywana jest w budynkach.
Ciekawą ideę stanowią tzw. domy pasywne, które można opisać jako szczelne budowle o nieotwieralnych, trzykrotnie szklonych oknach, z grubą warstwą zewnętrznych dociepleń, wentylacją i nawiewem świeżego powietrza. Z odprowadzanego powietrza za pomocą rekuperatorów odbiera się ciepło i wykorzystuje do ogrzewania budynku. Wymagana jest też klimatyzacja (wentylacja z regulacją temperatury i wilgotności) lub wentylacja naturalna (z mechanicznym systemem wywiewnym), realizowana przez system urządzeń (zestaw wentylatorów, przewodów, automatyki lokalnej oraz komputerowej centrali). W domu pasywnym stosuje się różne urządzenia wykorzystujące ciepło oddawane przez osoby w nim przebywające, ciepło oddawane przy gotowaniu potraw, kąpieli itp. Specjalne szyby okienne mogą w zimie pochłaniać ciepło dostarczane przez słońce, zaś w lecie odbijać te promienie od szyb. Oświetlenie opiera się na energooszczędnych żarówkach, sterowanych automatycznie. Energia doprowadzana z zewnątrz powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych (turbiny wiatrowej, czy kolektora słonecznego).
Książka poświęcona jest ocenie energetycznej wybranych obiektów budowlanych, która zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi, została sprowadzona do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części obiektu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Ocena ta zawęża się do określenia niezbędnych nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej, nakładów koniecznych do działania systemu ogrzewczego, klimatyzacyjno-wentylacyjnego, zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz tzw. oświetlenia wbudowanego. Podsumowanie oceny zawarte jest w świadectwie charakterystyki energetycznej obiektu.
Książka obejmuje zakres szkolenia wykonawców świadectw energetycznych. Materiał ten odnosi się przede wszystkim do budynków nowych, oraz budynków podlegających przebudowie lub dociepleniu. Przy ograniczonej ocenie budynków wybudowanych można obliczać współczynniki przenikania ciepła dla przegród w budynku. Każda ocena winna zawierać zalecenia służące polepszeniu stanu ochrony cieplnej budynku oraz oszczędności w zużyciu energii.
Wraz z postępem, inżynieria materiałowa proponuje materiały izolacyjne o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Wykonawca świadectw powinien zatem śledzić innowacje pojawiające się na rynku, aby skuteczniej rozwiązywać problemy wykrywane przy okazji oceny energooszczędności budynków.
Do książki załączona jest dyskietka z programem ArCADia-TERMO, dopasowanym do rozporządzeń i norm oraz wspomagającym pracę certyfikatorów i audytorów energetycznych, który przeznaczony jest do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw tej charakterystyki, audytu energetycznego i remontowego oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło.
Książka niniejsza powinna zainteresować zarówno studentów, jak i praktyków oraz inżynierów budownictwa i instalacji, automatyki, elektrotechniki i elektroniki.Spis treści: .pdf.