Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki

W. Szwoch
PWNT 2012
Seria Problemy nauk technicznych No. 4
Dział Informatyka
ISBN 978-83-926806-8-0
138 stron, 103 rys., 31 tab., 115 poz. bibliogr.
Cena detaliczna książki: 30 zł.
Cena studencka książki: 20 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
CYFRYZACJA, ANALIZA, ESTETYZACJA, ODRĘCZNE RYSUNKI, DIAGRAMY, SCHEMATY BLOKOWE, PRZETWARZANIA OBRAZÓW, SEGMENTACJA, ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW, PODEJŚCIE LINGWISTYCZNE, GRAMATYKI GRAFOWE, OPTYMALIZACJA WYGLĄDU SCHEMATÓW, KRYTERIA OCENY ESTETYKI


Książka dotyczy problematyki rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych diagramów. Szczególną uwagę skupia się na schematach blokowych. Głównym przedmiotem rozważań są trzy grupy zagadnień: (1) przetwarzanie wstępne, segmentacja i rozpoznawanie obrazów; (2) problem automatycznej analizy i interpretacji schematów z wykorzystaniem podejścia lingwistycznego i formalizmu gramatyk grafowych; oraz (3) zagadnienia związane z oceną estetyki prezentowania informacji i automatyczną optymalizacją wyglądu schematów blokowych.
Rozdział pierwszy stanowi krótki wstęp do zagadnień poruszanych w książce. W rozdziale 2 omawia się problem konwersji ręcznie tworzonych rysunków technicznych na postać cyfrową. Rozdział 3 prezentuje problemy wstępnego przetwarzania i segmentacji rysunków odręcznych i podaje propozycje ich rozwiązania. Rozdział 4 dotyczy metod analizy schematów blokowych oraz prezentacji algorytmów rozpoznawania i interpretacji opartych na gramatyce grafowej. W rozdziale 5 opisuje się kryterium pozwalające ocenić estetykę schematów blokowych oraz przedstawia algorytmy wykorzystujące je do automatycznej optymalizacji wyglądu schematów. W rozdziale 6 prezentuje się i omawia wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz formułuje wnioski końcowe. Rozdział 7 stanowi podsumowanie najważniejszych treści zawartych w książce.
Książka nie wyczerpuje wszystkich nowatorskich zagadnień związanych z automatycznym rozpoznawaniem ręcznie rysowanych diagramów oraz oceną ich estetyki. Autorka ma jednak nadzieję, że lektura książki przyczyni się do spopularyzowania trudnego i wielowątkowego problemu estetyki często występującego w zakresie nauk informatycznych.