Start Informacje członkowskie
Informacje członkowskie PDF Drukuj Email

 

Zgodnie z §14 statutu członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Aktualnie Stowarzyszenie liczy około 200 członków zwyczajnych, którzy zgodnie ze swymi zainteresowaniami są zrzeszeni w 4 jego komitetach: Automatyki (ok. 100 członków), Pomiarów (ok. 30 członków), Robotyki (ok. 20 członków) oraz Termografii i Termometrii w Podczerwieni (ok. 50 członków). Grupa około dziesięciu członków zbiorowych/instytucjonalnych, współpracujących ze Stowarzyszeniem i wspierających je materialnie, obejmuje zarówno instytucje o charakterze gospodarczym, jak i naukowym.

Działając na rzecz rozwoju nauki i techniki w Polsce w obszarach pomiarów, automatyki i robotyki oraz nowoczesnych technologii informacyjnych (określonych w statucie POLSPAR, §12-§13, jako dziedzina PARIT) w naturalny sposób współdziałamy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP), który jest też od wielu lat główną instytucją wspierającą POLSPAR. Od końca roku 2020 głównym organem wydawniczym POLSPAR stał się kwartalnik PAR (Pomiary - Automatyka - Robotyka). Od wielu też lat POLSPAR znajduje systematyczne organizacyjne i finansowe wsparcie w Towarzystwie Konsultantów Polskich (TKP), Oddział Gdańsk.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia określone są w rozdziale 3 statutu (§14 - §23).

W roku 2010 dokonano zmian w statucie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie na posiedzeniu w dniu 29.10.2010 r. postanowił wpisać nowy statut Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR, do Krajowego Rejestru Sadowego.

W roku 2015 w trakcie WZD (w IBS PAN, Warszawie) wprowadzono kolejne zmiany w statucie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie na posiedzeniu w dniu 26.10.2016 r. wpisał do KRS nowy statut Polskiego Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR.