Inteligentne wydobywanie informacji

w celach diagnostycznych

Z. Kowalczuk, B. Wiszniewski (Red.)
PWNT 2007
Seria Automatyka i Informatyka No. 2
Dział Technologie Informacyjne. Diagnostyka
ISBN 978-83-918663-2-0 (oprawa twarda)
546 stron, 274 rys., 44 tab., 690 poz. bibliogr.
Cena detaliczna książki: 60 zł.
Cena studencka książki: 40 zł.
Pobierz formularz zamówień ( . pdf lub . doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
WYDOBYWANIE WIEDZY, PRZETWARZANIE INFORMACJI, PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, ANALIZA OBRAZU, SZTUCZNA INTELIGENCJA, METODY ANALITYCZNE I MODELOWANIE, DIAGNOSTYKA MEDYCZNA, SYSTEMY DECYZYJNE, SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE.


Książka stanowi podsumowanie aktualnej wiedzy w obszarze wydobywania informacji autoryzowane przez wybranych specjalistów w tej dziedzinie. Redaktorzy i autorzy dokonali takiego wyboru materiału, aby służyła ona jako źródło podstawowej wiedzy nie tylko pracownikom naukowym oraz doktorantom i studentom, ale również była przydatna inżynierom praktykującym na polu współczesnych technologii informacyjnych.

Tematyka książki obejmuje zatem metody inteligentnego wydobywania wiedzy oraz teorię wykrywania i rozróżniania stanów lub usterek w celach diagnostycznych, jak również techniczne zagadnienia komputerowych aplikacji systemów zbierania danych, przetwarzania informacji i wydobywania wiedzy w celach kontroli, nadzoru, diagnostyki i sterowania procesami czasu rzeczywistego. W zakres ten wchodzą zatem zarówno podstawowe dyscypliny techniczne, takie jak akwizycja i przetwarzanie danych, przetwarzanie i analiza sygnałów, automatyka i robotyka, inżynieria wiedzy, inżynieria systemów, identyfikacja i diagnostyka oraz przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów, jak i dyscypliny branżowe, do których można zaliczyć diagnostykę medyczną, biometryczne wspomaganie systemów decyzyjnych i inne branżowe zastosowania diagnostyki.

Wydana przez PWNT książka zawiera 30 rozdziałów, zgrupowanych w cztery części/sekcje tematyczne: Przetwarzanie Obrazów, Diagnostyka Procesów Technicznych, Diagnostyka i Zastosowania Medyczne, oraz Wydobywanie i Przetwarzanie Informacji.

Przetwarzanie Obrazów: Biometria - naturalna forma identyfikacji; O mierze Maliny w separacji klas; Pozyskiwanie i obrazowanie obiektów trójwymiarowych; Selekcja cech dla nienadzorowanej klasyfikacji wektorów danych; Zastosowanie uogólnionej mediany wektorowej do redukcji szumów impulsowych w barwnych obrazach cyfrowych; Momenty jako desktyptory opisu kształtu w systemach wyszukiwania obrazów na podstawie zawartości wizyjnej; Inteligentne wspomaganie komputerowej animacji postaci; Rozpoznawanie notacji muzycznej.

Diagnostyka Procesów Technicznych: Wybrane zastosowania metod sztucznej inteligencji w układach detekcji uszkodzeń systemów dynamicznych; Problemy praktyczne lokalizacji uszkodzeń w złożonych systemach przemysłowych; Sieci stwierdzeń w diagnostycznych systemach doradczych; Obsługa sytuacji wyjątkowych w środowiskach przetwarzania rozproszonego i zespołowego; Odporne na przekłamania pomiarowe algorytmy estymacji parametrycznej w zagadnieniach diagnostyki systemów; Teleinformatyczna akwizycja i przetwarzanie danych dla potrzeb diagnostyki środowiska aglomeracji miejskich; Diagnostyka uszkodzeń analogowych układów elektronicznych z zastosowaniem specjalizowanej sieci neuronowej; Pomiar wartości chwilowych momentu oraz prędkości obrotowej na wale śruby dla celów diagnostycznych napędu głównego statku.

Diagnostyka i Zastosowania Medyczne: Analiza przydatności wybranych metod rozpoznawania sekwencyjnego dla problemu z zakresu diagnostyki medycznej; Doświadczenia z detekcją mikrozwapnień oraz mas nowotworowych w mammogramach; Wspomaganie diagnostyki układu oddechowego przez modelowanie parametrów respiracji metodą oscylacji wymuszonych; Obrazowanie termiczne serca w trakcie interwencji kardiochirurgicznych; Synteza obrazów parametrycznych w medycynie; Wydobywanie informacji diagnostycznej w obrazowaniu mózgu techniką MRI przy wykorzystaniu identyfikacji parametrycznej; Wykorzystanie macierzy Hurwitza-Radona w dekompresji monochromatycznych obrazów medycznych.

Wydobywanie i Przetwarzanie Informacji: Dane, informacje i wiedza w Semantic Web; Inteligencja zespołowa; Wyznaczanie trajektorii ruchu zespołu robotów mobilnych w środowisku z przeszkodami; Automatyczne odczytywanie napisów z diagnostyką ich ważności; Inteligentne odtwarzanie przesyłanych danych w systemie komórkowym UMTS; Radio programowalne - przyszły standard inteligentnego systemu radiokomunikacyjnego; Analiza składników niezależnych w zastosowaniach akustycznej diagnostyki i nadzoru.